Domov detí

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE
Banská Bystrica

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Banská Bystrica Domov detí je zariadenie na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe rozhodnutia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V našom zariadení sa dočasne poskytuje starostlivosť 40 deťom a mladým dospelým vo veku 0 mesiaca až 25 rokov, na základe právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o uložení výchovného opatrenia a neodkladného opatrenia, alebo na základe "Dohody o zotrvaní mladého dospelého v profesionálnej náhradnej rodine". Deťom a mladým dospelým poskytujeme starostlivosť v profesionálnych náhradných rodinách, ktoré zabezpečujú starostlivosť vo svojom vlastnom domácom prostredí 24 hodín denne. Profesionálni náhradní rodičia sú zamestnanci Domova detí.

Domov detí

Trochu histórie

V rokoch 1995 – 2004 sme poskytovali starostlivosť v zariadení v Ľubietovej. Pôvodná vízia bola vychovávať v 3 rodinách, žijúcich v samostatných bytoch priamo v zariadení 26 – 30 detí. Zámerom bol rodinný typ výchovy s vytváraním zdravých citových väzieb. Táto vízia a tým aj typ domova bol v tej dobe prototypom nielen u nás doma, ale aj v zahraničí. Vďaka tomu i vďaka úsiliu zriaďovateľa projekt získal podporu nielen na Slovensku, ale aj u zahraničných sponzorov. Prevádzka v zariadení začala 1. októbra 1995.

Tri manželské páry začali poskytovať osobnú, nepretržitú starostlivosť 14 deťom v 3 samostatných bytoch. Prvá profesionálna náhradná rodina, ktorá začala poskytovať starostlivosť vo svojom domácom prostredí 3 deťom mimo zariadenia, vznikla v júli 1996. Postupne vznikali ďalšie profesionálne náhradné rodiny. V roku 2001 sa odsťahovala zo zariadenia z Ľubietovej prvá profesionálna náhradná rodina spolu s deťmi späť do svojho vlastného rodinného domu.

Vzhľadom na skúsenosti a potreby detí, profesionálnych náhradných rodín, ako aj reálneho záujmu záujemcov o výkon profesionálnej náhradnej starostlivosti sme v roku 2004 zmenili pôvodnú víziu výchovy a starostlivosti detí v zariadení na poskytovanie starostlivosti v „prirodzenom“ rodinnom prostredí v domácnostiach rodín.

V auguste 2004 sa z budovy odsťahovala posledná profesionálna náhradná rodina so 7 deťmi. Od januára 2005 máme prenajaté kancelárske priestory v centre mesta Banská Bystrica.

Darujte nám 2%

Tlačivá na stiahnutie (5 MB)
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Banská Bystrica
Domov detí
Horná 34, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 30232651
DIČ: 2021109255
Bankové spojenie: VÚB Banka

IBAN: SK84 0200 0000 0011 4534 9312
BIC: SUBASKBX

V mene našich detí Vám chceme vyjadriť poďakovanie za 2 % z Vašich daní, ktoré nám každoročne pomáhajú pri našej práci.

Fotografie

fotogaleriafotogaleriafotogaleriafotogaleriafotogaleriafotogaleriafotogaleriafotogaleriafotogaleriafotogaleriafotogaleria

HĽADÁME PROFESIONÁLNYCH NÁHRADNÝCH RODIČOV

Domov detí

Požadujeme úplné stredné vzdelanie (vysokoškolské pedagogické výhodou), absolvovanie prípravy, vlastné bývanie, bezúhonnosť, zodpovednosť, ochota spolupracovať, flexibilita.

Ponúkame možnosť byť zamestnaný a pracovať doma, ďalšie vzdelávanie, odbornú a poradenskú pomoc, víkendové pobyty, spolupráca s odborníkmi.

Hľadáme profesionálnych náhradných rodičov z Banskobystrického samosprávneho kraja.

Náplňou práce je všestranná a nepretržitá starostlivosť o maloleté dieťa, otvorenosť k pôvodnej rodine, spolupráca s odborníkmi.

ĎAKUJEME VŠETKÝM ČO NÁM POMOHLI A PRISPELI NA NÁŠ DOMOV DETÍ.
ĎAKUJEME
Domov detí
Domov detí